BLOG

tajne najboljih

Otkrijte jednu od tajni uspjeha najboljih

Balans između važnih životnih oblasti obezbjeđuje uspjeh na duge staze. Proces u kojem se radi na razvoju resursa i sposobnosti klijenata se naziva koučing
Brojni su izazovi savremenog poslovnog okruženja. Što smo visočije na ljestvici odgovornosti ili imamo veći cilj u napredovanju to su i izazovi veći. Kako se izboriti sa konkurencijom, sa stresom, pritiskom da budemo bolji i bolji, da postignemo više i više, u što kraćem vremenu? Kako balansirati između sve zahtjevnijeg poslovnog okruženja i ličnog života? Kako prepoznati da li smo na pravom putu ostvarenja svojih ili nečijih tuđih ciljeva? Nekad smo na ovom putu sami sebi, a da toga i nismo svjesni, najveća prepreka, svojim ograničavajućim uvjerenjima, tipa: “Ja to ne mogu” ili “Nisam dovoljno dobar”, “ Uspjeh nije za mene” i slično.
Ako se u nečemu od nabrojanog pronalazite, onda je Koučing prava stvar za Vas.

Šta je koučing?
Koučing je, naročito u poslovnom zapadnom svijetu, u posljednjih dvadeset godina, postao vrlo ozbiljna profesija. Pod terminom koučing se generalno podrazumijeva proces u kome se radi na razvoju resursa i sposobnosti klijenata. Kouč vodi i podržava svog klijenta u ostvarenju njegovih ciljeva, želja i namjera. Koučing klijentu omogućava prevazilaženje ličnih barijera i granica, dovodi ih u stanje da ciljano upotrebe svoje najbolje sposobnosti i podržava ih da svoje zadatke u okviru nekog tima (porodica, kompanija…) ispune na najbolji mogući način.

Kako funkcioniše koučing proces i vrste koučinga?
Klijent zajedno sa koučom definiše temu na kojoj želi da radi. Koliko će biti intezivan rad, šta je cilj koučinga, šta treba da bude rezultat je nešto što odlučuje klijent. U procesu kočinga može se raditi na brojnim temama, kao što je definisanje svojih ciljeva, pronalaženju novih rješenja i ideja, kako planirati svoju karijeru, izgraditi i unaprijediti svoj stil rukovodjenja i sl. Često se dešava da su teškoće u klijentovom profesionalnom životu, obično praćene teškoćama na ličnom planu, nezavisno od toga koliko on bio visoko na ljestvici odgovornosti, da li je izvršni direktor, vlasnik kompanije ili menadžer. I tu nam je onda potrebna podrška nekoga ko nije dio ni našeg privatnog, niti poslovnog okruženja i ko može potpuno nepristrasno i stručno da nas podrži i prati kroz tu situaciju, a to je Kouč. Koučing metode su orjentisanje ka rješenjima, ka otkrivanju resursa i potencijala koje klijent ima u sebi, suština je u promjeni i akciji. Bavi se sadašnjim stanjem i kako učiniti uspješniju budućnost.
U teoriji postoji nekoliko vrsta koučinga, od individulanih, tzv. “jedan na jedan“ koji su i najčešći, gdje klijent sam angažuje kouča jer želi da iskorači i napravi promjenu iz sadašnjeg u željeno stanje. Postoje takođe, individualni koučinzi gdje kompanije, angažuju koučeve, iz razloga što uočavaju probleme i procjenjuju za sebe ili za nekog od svojih rukovodilaca da im ovakva vrsta usluge može unaprijediti radni učinak i podići kvalitet poslovanja na viši nivo. Na primjer, loša komunikacija, nedostatak motivacije, nedostatak sigurnosti, strah od javnog nastupa, brže donošenje odluka, su neka od ponašanja i stanja kod zaposlenih kod kojih individualni koučing daje rezultate.
Takođe, postoji i grupni koučing, čiji je osnovni cilj, najčešće, usklađivanje ciljeva organizacije i individualnih ciljeva zaposlenih. Naručioci ove vrste koučinga mogu biti top menadžeri, HR-služba, direktori i vlasnici kompanija.
Danas, zavisno od interesovanja i potreba klijenta, imamo i različita uža usmjerenja u koučingu, npr. životni koučing, koučing orjentisan na razvoj karijere, biznis koučing i sl.
Međutim, šta god bilo primarno polje intersovanja klijenta, sigurno je da se benefiti koučinga ogledaju u svim sferama života, jer se koučing bavi cijelom osobom – prošlošću, sadašnjošću i budućnošću. Koučing ima cjelovit pristup u procesu podrške klijentima, od sagledavanja i unapređivanja u poslovnom okruženju, u porodičnim odnosima, na polju emocija, brige o zdravlju, izgradnji boljih međuljudskih odnosa i svim drugim sferama našeg života.
Jer složićete se, jedini pravi uspjeh u životu i to na duge staze, postižemo ako naučimo da vješto balansiramo između svih značajnih aspekata našeg života, kao što su posao i karijera, porodični i emotivni život, dobri međuljuski odnosi, briga o sebi i svom zdravlju, duhovni razvoj i druge važne životne oblasti. Na ovom putu, upravo nam Koučing može biti velika podrška i pomoć.

BLOG

Leave a comment