BLOG

UPCG

Unija poslodavaca Crne Gore-nezavisni glas biznisa

Zastupanje interesa poslodavaca, unapređenje uslova poslovanja, promocija preduzetništva i odgovorne poslovne prakse, u cilju stvaranja jake privrede i uspješne Crne Gore je misija Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG)

Djelokrug rada i doprinos unapređenju poslovnog ambijenta
UPCG je osnovana i registrovana 2002. a 2005. godine joj je utvrđen status reprezentativnosti, čime ona postaje krovna poslodavačka organizacija u Crnoj Gori i kao takva predstavlja nezavisni glas biznisa na unutrašnjem i međunarodnom planu. Vizija ka kojoj UPCG teži je „Stvaranje poslovnog ambijenta u kome će svi građani Crne Gore imati mogućnost za stalno i stabilno zaposlenje.”
Potpisivanjem Nacionalnog tripartitnog sporazuma 28. decembra 2006.godine, Unija poslodavaca postaje socijalni partner – zvanični zastupnik poslodavaca u odnosima sa Vladom i sindikatima.
Članstvo UPCG čine preduzetnici, mala i srednja preduzeća, veliki privredni sistemi, udruženja poslodavaca na lokalnom i granskom nivou i nevladine organizacije.
Unija poslodavaca aktivno doprinosi unapređenju poslovnog ambijenta i eliminisanju biznis barijera i nudi širok spektar usluga svojim članovima ističe Ana Maraš, šefica Sektora za edukaciju, članstvo i logistiku UPCG.
Osim zastupanja interesa poslodavaca u tripartitnim radnim grupama i tijelima na nacionalnom nivou, koji rade na izradi zakonskih i podzakonskih akata, strategija, akcionih planova itd, usluge za članstvo obuhvataju i pravne savjete u svim oblastima relevantnim za rad preduzeća, ekonomske analize i istraživanja, seminare i obuke, izradu publikacija, implementaciju projekata iz EU fondova, umrežavanje poslodavaca na unutrašnjem i međunarodnom planu.
Unija poslodavaca Crne Gore aktivan je učesnik u socijalnom dijalogu na nacionalnom nivou, koji se ogleda u zastupanju interesa poslodavaca u tripartitnim tijelima i radnim grupama koje rade na kreiranju propisa relevantnih za poslovanje sa posebnim akcentom na radno zakonodavstvo, poresku politiku, tržište rada i zapošljavanje. UPCG je jedan od učesnika bipartitnog socijalnog dijaloga gdje sa sindikatima pregovara i potpisuje kolektivne ugovore na granskom nivou. U svom odnosu sa Vladom i lokalnim samoupravama UPCG uvijek potencira neophodnost stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta i eliminsanje biznis barijera radi lakšeg otpočinjanja i vođenja biznisa.
UPCG ima vrlo zapažen nastup na međunarodnom planu: članstvo u Međunarodnoj organizaciji poslodavaca (IOE) i krovnoj poslodavačkoj organizaciji Evrope (Business Europe), a aktivno sarađuje sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO), institucijama i tijelima EU i poslodavačkim organizacijama iz regiona i šire.
Odnos prema članstvu, gdje stručni tim zaposlenih u UPCG, nudi niz savjetodavnih usluga preduzećima, realizuje edukativne radionice, osmišljava i realizuje projekte koji za cilj imaju ekonomsko osnaživanje preduzeća i jačanje kapaciteta njihovih zaposlenih je nešto što na šta su UPCG posebno ponosni.

Značaj istraživačkog rada
Istraživački rad je ono što daje osnov za zastupanje interesa poslodavaca i omogućava da se inicijative ka kreatorima politika, potkrijepe realnim činjenicama, objašnjava Maraš. Najznačajnije istraživanje rezultiralo je strateškim dokumentom „Stvaranje ambijenta za održivi razvoj preduzeća u Crnoj Gori“ koji sadrži detaljnu analizu poslovnog ambijenta u Crnoj Gori sa svim problemima sa kojima se preduzeća suočavaju u svom poslovanju. Iz njega je proistekao dokument „5 ubica biznisa“, a zatim i izvještaji „Regulatorni okvir u Crnoj Gori“ i Siva ekonomija u Crnoj Gori“ sa smjernicama Vladi za prevazilaženje ključnih biznis barijera prepoznatih u istraživanju.
Takođe, UPCG, već duže vrijeme, ukazuje na to da veliki broj privrednika neće uspjeti da se izbori sa svim problemima u poslovanju, te da će neminovno doći do gašenja značajnog broja mikro i MSP. U tom pravcu je i zastupala stav da treba što prije započeti pregovore oko izmjena Zakona o radu u cilju eliminisanja nedoumica i poteškoća povodom primjene pojedinih odredaba u praksi, fleksibilnijeg uređivanja radnih odnosa, što bi doprinijelo povećanju zaposlenosti, smanjenju rada na crno, podsticanju domaćih i stranih investicija i prevazilaženju ekonomske krize.
Iz ugla poslodavca – ključne vještine za sve koje traže zaposlenje
Glavni problem koji poslodavci ističu je nedostatak praktičnih vještina tj. nesposobnost mladih da primjene teorijska znanja stečena u školama i na fakultetima. Idealan zaposleni za poslodavce je onaj koji može odmah ili u kratkom roku da odgovori na zahtjeve jednog radnog mjesta, pa je prethodno radno iskustvo važan preduslov u ovim slučajevima. Prethodno radno iskustvo ne znači samo da je kandidat stručno osposobljen tj. da je praktično ovladao naučenim u školi/na fakultetu već i da je stekao i tzv. meke vještine kao što su komunikacija sa klijentima, timski rad, fleksibilnost, rješavanje problema itd. Znanje stranih jezika i rada na računaru su takođe visoko na listi poželjnih vještina koje budući novozaposleni treba da posjeduju, poručuje šefica Sektora za edukaciju, članstvo i logistiku u Uniji poslodavaca, Ana Maraš.

BLOG

Leave a comment