Oglasi za posao

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Crne Gore (m/ž)

Podgorica, Crna Gora 22. novembar 2023.
logo

Udruženje naftnih kompanija Crne Gore

Udruženje naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG), osnovano je u oktobru 2015.g. Udruženje je javno, dobrovoljno, nevladino, neprofitno i osnovano radi promovisanja i zaštite prava i interesa svojih članica, u prvom redu u oblasti uređivanja poslovanja transporta, skladištenja i trgovine naftom i naftnim derivatima na tržištu Crne Gore. Udruženje djeluje u pravcu uklanjanja administrativnh barijera i unaprijeđenja odnosa sa organima lokalne i državane vlasti i afirmisanju visokih standarda i profesionalnosti svojih članica.
 
Opis poslova i radnih zadataka Generalnog sekretara/ke: 
 • Generalni sekretar/ka radi samostalno i u skladu sa odlukama Upravnog odbora, na promociji i zastupanju profesionalnih i ekonomskih interesa članica u privrednim djelatnostima transporta, skladištenja i trgovine naftom i naftnim derivatima;
 • Radi na uklanjanju i pojednostavljivanju administrativnih barijera i procedura u dijelu dobijanja raznih saglasnosti, procedura, licenci, odobrenja i drugo, a koje mogu uticati na poslovanje članica Udruženja;
 • Promoviše preduzetništva i trgovine zasnovane  na slobodnoj konkurenciji;
 • Radi na promociji i poboljšanju poslovnih praksi članova Udruženja;
 • Inicira i učestvuje u radnim grupama ili javnim raspravama u dijelu donošenja novih ili dopunskih Zakonskih akata koji mogu uticati na poslovanje članica Udruženja;
 • Aktivno radi na preispitivanju ciljeva Udruženja, a sve u cilju ostvarivanja interesa članstva i opšte društvenih interesa;
 • Radi na očuvanju, proširenju i dobijanju novog članstva; 
 • Zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruženja po prethodnom nalogu i odlukama Upravnog odbora;
 • Odgovara za zakonitost rada i posla koji obavlja u ime Udruženja;
 • Vodi poslove Udruženja saglasno odlukama Upravnog odbora i Skupštine;
 • Podnosi Upravnom odboru kvartalne izvještaje njegovih sprovedenih i započetih aktivnosti;
 • Priprema medijske tekstove ili predstavlja stavove Udruženje u medijima
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruženja.
Posebni uslovi: 
 • VSS, fakultet pravnih, ekonomskih, društvenih ili tehničkih nauka;
 • Najmanje tri godine radnog iskustva u administraciji ili na rukovodećim pozicijama;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Da je državljanin/ka Crne Gore;
 • Da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak i da nije krivično odgovarao/la.
Od kandidata očekujemo:  
 • Timski rad, 
 • Intenzivna komunikacija sa članicama Unije i izgradnja odnosa sa relevantnim oganima, 
 • Analitičko razmišljanje i sposobnost predlaganja odluka u dinamičnom okruženju naftnog sektora, 
 • Proaktivnost u praćenju zakonodavstva i zakonske regulative i iniciranju promjena u skladu sa potrebama Udruženja. 
Dokumentaciju sa radnom biografijom i motivacionim pismom kandidat/tkinja šalje na adresu info@unkcg.me najkasnije do 25.11.2023.g. sa naznakom u naslovu „Prijavljivanje na oglas UNKCG“. Nakon navedenog roka, biće pozvani na intervju samo kandidati za koje UNKCG bude smatralo da zadovaljavaju oglasne uslove.
 
Trajanje ugovora:
 • Ugovor na određeno vrijeme uz prethodni probni rad u periodu od 3 do 6 mjeseci shodno ostvarenim rezultatima rada, sa mogućnošću produženja.

EURO PETROL CG DOO