Oglasi za posao

Sekretar pravnih i kancelarijskih poslova (m/ž)

Podgorica, Crna Gora 15. decembar 2023.
logo

Explorer doo

EXPLORER D.O.O. raspisuje oglas za sljedeću poziciju:

SEKRETAR PRAVNIH I KANCELARIJSKIH POSLOVA
Mjesto rada: Podgorica

Opis posla:
 • Pravovremeno prosljeđivanje informacija relevantnih za izvršavanje poslova izvršnom direktoru, saradnicima ili klijentima;
 • Zakazivanje sastanaka i evidencija rasporeda, vremena i mjesta njihovog održavanja;
 • Pisanje poslovnih dopisa i pisama prema dobijenim uputstvima, popunjavanje različitih formulara, obrazaca i sl, u skladu sa potrebama izvršnog direktora, sektora finansija i poslovođa;
 • Izrada i izdavanje raznih vrsta potvrda, zahtjeva, punumoćja, izjava i sličnih dokumenata;
 • Izrada ugovora iz radnih odnosa i oblagacionih odnosa;
 • Upotreba engleskog jezika u poslovne svrhe po potrebi i usmeno;
 • Odlasci po potrebi u banke, CRPS, Poresku, Opštinu KL, Glavni grad, JP Nacionalni parkovi Crne Gore, Ministarstva, Fond PIO, Fond zdravstva i slične relevantne institucije;
 • Dostavljanje i prikupljanje dokumentacije po zahtjevu direktora, poslovođa, advokata, vještaka, banaka, kao i dokumentacije za Javne pozive-tendere…;
 • Usko sarađuje sa advokatima, vještacima, arhitektama i ostalim eksterno angažovanim licima;
 • Usko sarađuje sa računovodstvenom agencijom i pomaže u prikupljanju dokumentacije zajedno sa poslovođama i službom finansija;
 • Poručivanje kancelarijskog materijala i opreme;
 • Izdavanje uputstava i naredbi rukovodiocima poslovnih jedinica u skladu sa nalozima Izvršnog direktora i praćenje realizacije istih;
 • Koordinacija rada poslovnih jedinica – prikupljanje izvještaja;
 • Vođenje precizne evidencije o roku važenja svih polisa, odobrenja za rad, licenci na nivou društva;
 • Prati izmjene zakonske regulative i u skladu sa istim usklađuje procese;
 • Ugovaranje i rad na izdavanju novih polisa osiguranja i obnovu postojećih; 
 • Pripremanje cjelokupne dokumentacije za otvaranje objekata i poslovnih jedinica u okviru društva u Ministarstvima / Nacionalnim parkovima / Opštini Kolašin / Opština Žabljak / Glavni grad / Poreska uprava / evidencija i servisiranje kasa, upisi u Centralni turistički registar i ostale radnje neophodne za pravilno I zakonito funkcionisanje poslovnih jedinica i društva u cjelini; 
 • Kontrola i arhiviranje poslovne dokumentacije na nivou društva – vođenje glavne arhive i djelovodnika;
 • Precizno obilježavanje registratora sa poslovnom dokumentacijom cijelog društva;
 • Izrada ugovora o radu i pratećih aneksa ugovora o radu, o djelu, dopunskom radu i sl;
 • Prijava i odjava radnika u Poreskoj upravi;
 • Izdavanje potvrda o zaposlenju;
 • Popunjavanje administrativnih zabrana;
 • Vođenje evidencije o zaposlenima i korišćenju godišnjih odmora i slobodnih dana;
 • Izrada rješenja o korišćenju godišnjih odmora;
 • Izrada rješenja o raspoređivanju na radno mjesto;
 • Izrada rješenja o ličnom dohotku;
 • Rješenja o zabrani zlostavljanja na radu – mobbing;
 • Svako mjesečno dostavljanje spisakova zaposlenih;
 • Radi i druge poslove po nalogu izvršnog direktora.
Uslovi:
 • VSS diplomirani pravnik;
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Snažne organizacione vještine;
 • Izuzetna pažnja prema detaljima
 • Odlične komunikacijske i međuljudske vještine;
 • Dozvola za upravljanje vozilom B kategorije.
Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju, a ispunjavate gore navedene uslove svoju biografiju možete poslati na e-mail adresu: officepg@explorer.co.me ili putem opcije KONKURIŠITE.

Explorer doo