Oglasi za posao

Specijalista u službi finansija i administrativnih poslova (m/ž)

Podgorica, Crna Gora 13. februar 2024.
logo

MFI WIN CREDIT

Mikrokreditna finansijska institucija - MFI WIN CREDIT, raspisuje konkurs za poziciju:
 
Specijalista u službi finansija i administrativnih poslova
Mjesto rada: Podgorica
Ključne odgovornosti i aktivnosti:
Vođenje knjigovodstvene evidencije i provjera tačnosti evidencija
 • Pripremanje i evidentiranje svih poslovnih transakcija u Glavnu knjigu i pomoćne knjige;
 • Vođenje i evidencija blagajne;
 • Usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija sa stvarnim stanjem;
 • Usaglašavanje knjigovodstvene i obračunske evidencije;
 • Komunikacija sa organizacionim jedinicama  i drugim eksternim subjektima radi korekcije netačnih evidencija.
Vršenje plaćanja     
 • Priprema naloga za unutrašnji i devizni platni promet u skladu sa internim procedurama;
 • Praćenje priliva i odliva novčanih sredstava sa računa MFI i kontrola ispravnosti propratne dokumentacije na dnevnom nivou;
 • Procesuiranje naloga za knjiženje platnih transakcija, priliva i odliva;
 • Praćenje i saldiranje stanja računa sa bankama na kraju obračunskog perioda.
Vršenje obračunskih poslova
 • Priprema i evidentiranje obračuna stavki OPEX-a (amortizacija, razgraničenja investicija, lična primanja i slično);
 • Priprema i evidentiranje obračuna finansijskih prihoda i rashoda, potraživane i unaprijed naplaćene kamate i ispravke vrijednosti kreditnog portfolija;
 • Priprema i evidentiranje obračuna po kreditnim zaduženjima;
 • Učestvovanje u pripremi i zatvaranju Glavne knjige na kraju obračunskog perioda.
Pripremanje podataka za finansijsko izvještavanje
 • Obavljanje svih pripremnih radnji neophodnih za otpočinjanje procesa finansijskog izvještavanja;
 • Učestvovanje u sastavljanju izvještaja za eksterne subjekte u skladu sa nacionalnom regulativom;
 • Učestvovanje u pripremanju  finansijskih izvještaja za eksterne subjekte u skladu sa  MSFI;
 • Učestvovanje u pripremanju drugih finansijskih izvještaja po potrebi i na zahtjev.
Administriranje i arhiviranje dokumentacije iz oblasti radnih odnosa
 • Prikupljanje dokumentacije neophodne za angažovanje novih zaposlenih, kao i priprema i predaja prijava/odjava zaposlenih kod Poreske uprave;
 • Administriranje ugovora o radu, rješenja o plaćenom odsustvu i korišćenju godišnjeg odmora, odluka, sporazuma, ponuda za aneks i aneksa ugovora o radu, rješenja o prestanku radnog odnosa, potvrda i drugih potrebnih akata iz oblasti rada i radnih odnosa;
 • Izrada ugovora o djelu i prijava kod Poreske uprave, te arhiviranje ove vrste dokumentacije;
 • Formiranje i čuvanje personalnih dosijea, kao i vođenje baze podataka o zaposlenima (Kadrovska evidencija), uz aktivno praćenje i kontrolu kompletnosti dokumentacije (Glavna kancelarija, filijale, ekspoziture i poslovnice);
 • Čuvanje dokumentacije o zaposlenima i predaja arhivskom depou u skladu sa utvrđenim pravilima.
Realizacija operativnih aktivnosti u oblasti zaštite na radu
 • Učestvovanje u pripremi pravilnika, procedura i uputstava za bezbjedan rad u saradnji sa ovlašćenom agencijom i iniciranje izmjena u istim;
 • Organizacija periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad, električnih i    drugih instalacija;
 • Administriranje dokumentacije i praćenje stanja u vezi sa povredama na radu;
 • Organizovanje osposobljavanja zaposlenih za bezbjedan rad i vođenje evidencija iz oblasti zaštite na radu;
 • Pripremanje i mjesečno dostavljanje ažuriranih spiskova osiguravajućoj kući vezano za kolektivno osiguranje  zaposlenih lica od posljedica nesrećnog slučaja.
Vršenje administrativnih poslova u okviru svojih nadležnosti
 • Organizovanje toka ulazne i izlazne dokumentacije i evidentiranje u Glavni djelovodnik, kao i evidentiranje toka dokumentacije unutar MFI kroz Internu dostavnu knjigu i Knjigu ulaznih fakture;
 • Izrada zapisnika sa sastanaka rukovodstva;
 • Formatiranje internih akata prema usvojenom standardu;
 • Prijem poslovnih partnera i drugih stranki za potrebe izvršnog direktora.    
 • Organizovanje službenih putovanja i izrada putnih naloga;
 • Vršenje nabavki usluga prevoza i smještaja, te periodično preispitivanje dobavljača;
 • Kontrola računa za izvršene usluge, kao i njihova priprema za plaćanje.
Ostalo
 • Izrada interne računovodstvene dokumentacije;
 • Učestvovanje u projektima iz oblasti računovodstva, kao učestvovanje u procesima eksterne revizije;
 • Obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.
Zahtjevi:
 • Obrazovanje: IV nivo – podnivo 1, kvalifikacija srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja, ekonomsko usmjerenje.
 • Rad na računaru: Microsoft Office paket, srednji nivo.
 • Vozačka dozvola: Dozvola B kategorije, aktivan vozač.
 • Strani jezici: Engleski, osnovni nivo.
 • Sertifikati: Ovlašćeni ili sertifikovani računovođa
 • Radno iskustvo: Minimum 3 godine radnog iskustva.
Uslovi:
 • Konkurentna zarada
 • Integritet, kvalitet, fleksibilnost, posvećenost;
 • Biti dio brzo rastuće, uspješne kompanije, uz realnu mogućnost za napredovanje
Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati putem mejla:  hr@wincredit.me ili putem opcije KONKURIŠITE.