Oglasi za posao

Pravni savjetnik (m/ž)

Podgorica, Crna Gora 07. april 2024.
logo

Vezuv

Mi smo lider u industriji. Usavršavanje, inovativnost, veliki trud su samo neki od kvaliteta koje gajimo. Mi smo u stalnom razvoju i modernizovanju sistema. Kontinuirano unapređujemo kvalitet svojih usluga i servisa.


PRAVNI SAVJETNIK (m/ž)
 
Lokacija: Podgorica
Sektor: Pravni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme, pon-pet

 
Opis posla:
 • Po potrebi i shodno instrukcijama Direktora pravnih poslova i rukovodilaca drugih relevantnih organizacionih jedinica zastupa kompaniju i priprema tužbe, žalbe i ostale podneske u sudskim, upravnim i postupcima, pred nadležnim sudovima i drugim organima u svim vrstama sporova,  kao i nacrte istih akata,  i odgovoran je za stručno i ažurno postupanje  u istima, a po potrebi isto i za povezana lica Poslodavca
 • Priprema pravno izjašnjenje u vezi sa reklamacijama/prigovorima klijenata Poslodavca u saradnji sa Direktorom pravnih poslova i drugim relevantnim organizacionim jedinicama kompanije
 • Radi na izradi opštih akata, ugovora, sporazuma i drugih akata iz djelokruga struke i odgovoran je za primjenu zakonskih propisa opštih i pojedinačnih akata iz djelokruga svog rada, za Poslodavca i po potrebi njegova povezana lica
 • Priprema predloge odluka za organe upravljanja kao i druga pravna akta u poslovnoj korespodenciji sa poslovnim partnerima, finansijskim institucijama, osiguravajućim društvima, kao i organima državne i lokalne uprave,  za Poslodavca i po potrebi njegova povezana lica
 • Izrađuje ugovore  i druga pravna akta u cilju realizacije poslovnih aktivnosti Poslodavca i po potrebi njegovih povezanih lica i vrši kontrolu nacrta ugovora dostavljenih  od strane poslovnih partnera ili iz drugih organizacionih jedinica u kompaniji 
 • Tumači i pruža pravne savjete Poslodavcu u domenu svoje ekspertize  a po potrebi i povezanim licima Poslodavca
 • Prati i proučava zakonske propise, opšte akte i druge akte i stara se o primjeni istih
 • Saradnja sa nadležnim organima državne i lokalne uprave u vezi sa pravima i obavezama kompanije i zaštita interesa Poslodavca i po potrebi njegovih povezanih lica
 • Priprema relevantne dokumentacije za objavljivanje ili prijave na javne oglase, tendere i sl. za Poslodavca i po potrebi njegova povezana lica
 • Praćenje izmjena i dopuna planske dokumentacije, izrada predloga izmjena postojeće, kao i pravno istraživanje (pravni due diligence) lokacija od interesa za Poslodavca i po potrebi njegovih povezanih lica
 • Učešće u pregovorima, pravno savjetovanje i aktivno učešće u realizaciji projekata od interesa za Poslodavca i po potrebi njegova povezana lica
Kvalifikacija:
 • VSS
 • Radno iskustvo od minimum 5 godina
Šta možete da očekujete od nas:
 • Privatno zdravstveno osiguranje
 • Mjesečnu nadoknadu za sportske aktivnosti
 • Rad u kompaniji koja je lider u industriji i koja ima regionalno prisustvo
 • Dinamičan posao koji svaki dan donosi izazove
 • Timsko okruženje profesionalca koji su spremni da sa vama razmijene iskustva i znanje 
 • Dugoročno angažovanje
Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti tako što će poslati svoj CV na e-mail adresu: posao@vezuv.me

Šansa za napredak je moguća, odluka je na Vama.

 

VEZUV d.o.o.